Heraldik -läran om sködmärken

Heraldik är en intressant och förtätad form av bildretorik och historia. Konsten attutforma sköldmärken utvecklades under 1100-talet. Korsfararna tog korset som igenkänningstecken på skepp, vapen och sköldar I tornerspelen vid samma tid  behövde de olika kombatanterna på ett eller annat sätt särskiljas när de uppträdde i rustning med nedfällt visir. Man lät därför måla märken på sköldarna. Före varje sammandrabbning hade en härold till uppgift att noga granska sköldmärkena så att ingen förväxling kunde ske. Heraldiken utvecklades till vetenskap vars strikta regler tidigt blev internationellt giltiga. Vanliga vapendjur är lejon, drakar och gripar- symboler för mod, styrka och stolthet. De skall framställas uppresta, beredda till strid och försvar med öppet gap, blottade tänder och utspärrade klor.

Åter till startsidan